0 items / £0.00
CLÀR

TILLEADH STUTH

A bheil sibh airson leabhar neo stuthan a fhuair sibh bho CHLÀR a thilleadh thugainn?

Tha sin ceart gu leòr.  Faodaidh sibh stuthan iomchaidh ceangailte ri òrdain a phostadh thugainn aig:

CLÀR, BOX 250, 24 Station Square Inbhir Nis  IV1 1LD Alba

An cois sin, ma chuireas sibh fiosrachadh ann ceangailte ri ur seòladh fhèin, bidh sin na chuideachadh, ma tha sibh airson gun cuir sinn brath air ais thugaibh.

POST-DEALAIN

Ma dh'fheumas sibh post-dealain a chur thugainn ceangailte ri òrdan/òrdain sam bith, faodaidh sibh sin a dhèanamh:  clargaidhlig AIG gmail DOT com

Bidh sinn toilichte cluinntinn bhuaibh.