0 items / £0.00
CLÀR

STEALL - 4 IRISEAN - SÀBHAILIBH 20%

£30.00

Image of STEALL - 4 IRISEAN - SÀBHAILIBH 20%

4 irisean. Sàbhailibh 20%! STEALL 03 ri fhaighinn a-nis - an iris ùr - 'hot-off-the-press'! Nochd STEALL 01 ann an 2016, agus tha e ri fhaighinn fhathast. STEALL 02 air nochdadh sa Chèitean 2017.

Postachd an-asgaidh ceangailte ri 4 irisean as dèidh a chèile..

Cuiridh sinn STEALL thugaibh ro chàch, le cinnt - 'beat the crowd' mar a chanas iad, ma ghabhas sibh ri 4 irisean neo sìnteas: 'subscription'. Tha STEALL furasta fhaighinn.

SGRÌOBHADAIREAN STEALL 01

TIM ARMSTRONG / MEG BATEMAN / ALASDAIR
CAIMBEUL / MAOILIOS CAIMBEUL / CATRÌONA
LEXY CHAIMBEUL / EMMA DYMOCK / DAIBHIDH
EYRE / BIDDY JENKINSON / ALISON LANG /
MORAG LAW / PÀDRAIG MACAOIDH / CRÌSDEAN
MACILLEBHÀIN / RUAIRIDH MACÌOMHAIR /
ROBBIE ANNDRA MACLEÒID / DEBORAH
MOFFATT / SEONAG MONK / JANE NICLEÒID /
NIALL O’GALLAGHER / PETRA PONCAROVÁ /
MÀIRI RHIND

AGUS FARPAIS!

'S e 160 duilleag a th' ann an STEALL 02, agus 's e 160 duilleag a th' ann an STEALL 03 cuideachd. Còrr 's fichead sgrìobhadair anns gach iris. Tha tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn irisean 02 agus 03 air na duilleagan eile againn air an làrach-lìn seo.

A bheil sibh airson brath a chur thugainn mu dheidhinn STEALL a cheannach? @steallmag air TwitterFaighibh STEALL an iris ùr an seo