0 items / £0.00
CLÀR

STEALL 04 - DAIBHIDH EYRE, JOAN NICDHÒMHNAILL, IAIN F. MACLEÒID, SEONAG MONK AGUS GU LEÒR EILE

£9.99

Image of STEALL 04 - DAIBHIDH EYRE, JOAN NICDHÒMHNAILL, IAIN F. MACLEÒID, SEONAG MONK AGUS GU LEÒR EILE

Ùr! New issue! Sgrìobhadh eagallach feagallach. 'To be launched' Dùn Èideann 2019. Ri fhaighinn an seo an-dràsta.

SEONAIDH ADAMS / TIM ARMSTRONG / LIAM
ALASDAIR CROUSE / DAIBHIDH EYRE / ANNE
FRATER / CIORSTAIDH GALLOWAY / RUAIRIDH
MACÌOMHAIR / IAIN FIONNLAGH MACLEÒID /
JOHN MCGEACHY / SEONAG MONK / RODDY
NEITHERCUT / JOAN NICDHÒMHNAILL / MÀIRI
RHIND / JULIAN RONAY / MÒRAG STIÙBHART /
IAIN URCHARDAN / MORAY WATSON

134 duilleag. ISBN 978-1-900-901-963, 2018.

Thoiribh an aire!Faighibh STEALL an iris ùr an seo