0 items / £0.00
CLÀR

STEALL 03

£9.99

Image of STEALL 03

An treas iris - an tè ùr - ann an sreath STEALL.

Foillsichte 23 an Dùbhlachd 2017.
Published 23 December 2017.

160 duilleag. Dathte. Còrr 's fichead sgrìobhadair eadar-dhealaichte.

ÙR
Am measg sgrìobhaidhean eile: beachd bho Alasdair Stephen air suidheachadh èiginneach air Ghàidhealtachd; sgeulachdan goirid bho Mhàrtainn Mac an t-Saoir, Calum L. MacLeòid, Sarah Scott agus Maoilios Caimbeul; tionndaidhean breagha air obair Marina Tsvetaevea agus Sándor Márai - dithis eadar-nàiseanta - bho Chrìsdean MacIlleBhàin; beachd bho Sheonag Monk agus Aonghas Pàdraig Caimbeul; bàrdachd ùr bho Mhagaidh Nic a' Ghobhainn; aiste le Magaidh Choineagain; leabhar-latha ùr le Liam Alasdair Crouse; sgrùdadh; agus ceòl - agallamh còmhla ri Alasdair MacIlleBhàin.

SGRÌOBHADAIREAN STEALL 03

TIM ARMSTRONG / AONGHAS PÀDRAIG
CAIMBEUL / MAOILIOS CAIMBEUL / MAGAIDH
CHOINEAGAIN / LIAM ALASDAIR CROUSE /
EMMA DYMOCK / MORAG ’IC NÈILL / ALISON
LANG / MÀRTAINN MAC AN T-SAOIR / ALASDAIR
MACILLEBHÀIN / CRÌSDEAN MACILLEBHÀIN /
CALUM L. MACLEÒID / ROBBIE ANNDRA
MACLEÒID / SÁNDOR MÁRAI / SEONAG MONK /
MAGAIDH NIC A’ GHOBHAINN / PETRA JOHANA
PONCAROVÁ / SARAH SCOTT / ALASDAIR
STEPHEN / LISA STOREY / MARINA TSVETAEVA /
IAIN URCHARDAN

ISBN 9781900901-94-9, 160 duilleag, pàipear

FARPAIS cuideachd!

Agus tha STEALL 01 agus STEALL 02 ri fhaighinn cuideachd.

Fiosrachadh a bharrachd a dhìth oirbh mu STEALL? @steallmagFaighibh STEALL an iris ùr an seo