0 items / £0.00

Seòlaidh Mise Null - LEABHAR ÙR 2019

£8.99 CUR AIR BHOG AM BARRAIGH 29 AM FAOILLEACH 2019. THIGIBH ANN!

Image of Seòlaidh Mise Null - LEABHAR ÙR 2019

Ri fhaighinn as dèidh 20 am Faoilleach 2019 - available after 20 January 2019.

PRE-ORDER NOW!

Ged a tha iomadach bliadhna o dh’eug an t-Athair Iain MacIlleMhaoil à Barraigh (1880–1951), tha deagh chuimhne air fhathast – mar shagart, mar bhàrd agus mar dhuine air an robh meas mòr. Tha grunn dhe na h-òrain aige gan seinn fhathast, ach cha deach na rinn e a chruinneachadh cruinn còmhla thuige seo.

Tha aiste a sgrìobh e air beul-aithris Bharraigh san leabhar cuideachd, dà shearmon, agus iomradh blàth air fhèin le dlùth-charaid dha, Sir Compton MacCoinnich.

176 duilleag. Dealbhan. Deasaichte le Iain MacDhòmhnaill.

New book. 2019. Photographs. 176 pages. Compiled and edited by Iain MacDonald, with Lisa Storey.Faighibh STEALL an iris ùr an seo