0 items / £0.00
CLÀR

Seòlaidh Mise Null - LEABHAR ÙR 2019

£8.99

Image of Seòlaidh Mise Null - LEABHAR ÙR 2019

Ri fhaighinn an-dràsta. Leabhar Barrach.

Ged a tha iomadach bliadhna o dh’eug an t-Athair Iain MacIlleMhaoil à Barraigh (1880–1951), tha deagh chuimhne air fhathast – mar shagart, mar bhàrd agus mar dhuine air an robh meas mòr. Tha grunn dhe na h-òrain aige gan seinn fhathast, ach cha deach na rinn e a chruinneachadh cruinn còmhla thuige seo.

Tha aiste a sgrìobh e air beul-aithris Bharraigh san leabhar cuideachd, dà shearmon, agus iomradh blàth air fhèin le dlùth-charaid dha, Sir Compton MacCoinnich.

176 duilleag. Dealbhan. Deasaichte le Iain MacDhòmhnaill.

New book. 2019. Photographs. 176 pages. Compiled and edited by Iain MacDonald, with Lisa Storey.

Air a chur air bhog gu saor-thoileach ann am Barraigh. Ri fhaighinn an seo.Faighibh STEALL an iris ùr an seo