0 items / £0.00
CLÀR

NAS GILE NA SNEACHD

£7.99

Image of NAS GILE NA SNEACHD

Cairistìona Stone, 2015

Tha Eilidh a’ fàs suas ann an coimhearsnachd far a bheil an creideamh Crìosdail gu math cudromach. ‘S e a’ bhliadhna 1905 a th’ ann. Tha tachartasan – math agus dona – ga gluasad gu smuaintean gu math domhainn.

‘S e nighean laghach, chòir a th’ innte ach tha e glè dhoirbh dhi maitheanas a thoirt dhan dithis bhalach a bha a’ dèanamh buaireadh sa choimhearsnachd agus a ghoirtich i fhèin.

Gheibhear dealbh bhlàth de theaghlach Eilidh, den nàbaidhean agus den t-saoghal sa bheil iad beò, trang leis an liuthad obair croite tha ri dhèanamh tro na ràithean, agus taiceil dha chèile. Agus, beag air bheag, tha Eilidh a’ tighinn gu tuigse mun chreideamh Chrìosdail agus mar bu chòir maitheanas a thoirt do dhaoine a nì cron.

Dealbhan le Dàibhidh MacLeòid

ISBN 978-1-900901-79-6Faighibh STEALL an iris ùr an seo