0 items / £0.00
CLÀR

LITIR CHUN AN T-SAIGHDEIR GUN AINM

£8.99

Image of LITIR CHUN AN T-SAIGHDEIR GUN AINM

Leabhar sònraichte - 52 sgrìobhadair

Màiri Alice Bartlett, Iain Beggs, Ailean Caimbeul, Catrìona Lexy Chaimbeul, Liam Crouse, John Neil Dòmhnallach, Aonghas Dòmhnullach, Anndra Dunn, Daibhidh Eyre, Ailsa Ghreumach, Mìcheal Hill, Peter Karikas, Criosaidh Lawson, Ùisdean Mac a’ Ghobhainn, Marcas Mac an Tuairneir, Tomaidh MacAsgail, Alasdair MacCaluim, Pàdraig MacAoidh, Rory MacDiarmid, Alasdair MacEachainn, Iain MacFhionghain, Calum MacFhionghuin, Dòmhnall Ryno MacGilleMhoire, Ruairidh MacIlleathain, Ruairidh G Macilleathain, Gillebride Mac ’IlleMhaoil, Coinneach MacÌomhair, Dòmhnall Iain MacLeòid (saidhceòlaiche), An t-Urramach Dr Ruairidh MacLeòid, Am Brigadier Iain MacPhàrlain, Coinneach I. MacPhilip, Seona McLintock, Ceitidh Mhoireach, Iain Stephen Moireasdan, Ceitlin Nic a’ Ghobhainn, Eilidh Nic a’ Phì, Marie C. NicAmhlaigh, Catrìona NicDhonnchaidh, Annabel NicIllinnein, Cairistìona NicÌomhair, Ciorstaidh NicLeòid, Linda NicLeòid
Marnie NicLeòid, Sìne (Jayne) NicLeòid, Marie NicMhathain, Anna NicSuain, Murchadh Peutan, Agnes Rennie, Chrisella Ross, Hamish Alistair Scott, Cailean Spencer agus Cairistìona Stone

AN LEABHAR
“Nan robh thu a’ dol a sgrìobhadh gu cuideigin a bha na shaighdear sa Chiad Chogadh, dè chuireadh tu dhan litir?”

‘S e sin a chaidh a ràdh ri daoine gus am brosnachadh na litrichean san leabhar seo a sgrìobhadh. Ghabh Radio nan Gàidheal ùidh sa phròiseact agus chaidh litrichean bho chuid dhen luchd-èisteachd acasan a chraoladh.

Le na sgrìobhadairean - òg agus sean - gan cur fhèin ann an suidheachadh theaghlaichean a bha beò aig àm a’ chogaidh sgriosail seo, fairichear an cùram cianail a bhiodh orra mu na saighdearan. “... Bha mi cho toilichte cluinntinn bhuat! Cha d’ fhuair mi norrag cadail an t-seachdain a chaidh. Tha fhios agam nach e adhbhar gearain a tha sin nuair a tha thusa anns na trannsaichean, ach thàinig telegram gu Peigi an ath dhoras ag innse gun deach Seumas às an rathad...”

Tha gach litir sònraichte, a rèir faireachdainn an sgrìobhadair.

134 duilleag, ISBN 978900901826, pàipear, 2015Faighibh STEALL an iris ùr an seo