0 items / £0.00
CLÀR

IARRTASAN-FOILLSEACHAIDH

Bàrdachd

Cha bhi CLÀR a' gabhail ri iarrtasan-foillseachaidh ceangailte ri leabhraichean bàrdachd bho seo a-mach.  Tha cothrom ann, ge-tà, a thaobh STEALL, an iris ùr: ma tha eadar ceithir-sia dàin ùra (Gàidhlig a-mhàin) agaibh - dàin nach robh a-riamh ann an clò, neo air-loidhne - agus ma tha sibh airson am foillseachadh anns an iris, cuiribh fios gu STEALL: sgriobh AIG steall.info  Chì sinn dè ghabhas dèanamh. Tapadh leibh.

26/10/2017